Sanitary

პოლიტიკა

კანონმდებლობა

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის წესები, კერძოდ, ნარჩენების წარმომქმნელებისათვის, ნარჩენების მფლობელებისათვის, ნარჩენების გადამზიდველებისათვის და ოპერატპორებისათვის დადგენილია ის ახალი ვალდებულებები, რაც დაკავშირებულია ნარჩენების

პოლიტიკა

ნებართვები

კომპანია სანიტარი საქმიანობას ორ ობიექტზე ეწევა.  საქმიანობის განხორციელებისთვის გარემოს დაცვის სამინისტროსგან სპეციალური ნებართვები აქვს აღებული. ამ ნებართვების საფუძელზე გაწერილია მოთხოვნები, რომლებიც კომპანიას სპეციალური ნორმების დაცვასა

პოლიტიკა

კომპანიის პოლიტიკა

შპს „სანიტარს“ შემუშავებული აქვს გარემოსდაცვით, სოციალური და გენდერული პოლიტიკა და მათ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩვენი მიზანია შიდა სისტემის მეტად გაჯანსაღება და პროცესების სწორად წარმართვა. მიღებული

სერვისები

სამშენებლო სამუშაოები

კომპანია სანიტრს ჰყავს სპეცილური ჯგუფი, რომელიც აშენებს კონსტრუქციებს საერთაშორისო სტანდარტის დაცვითა და მაღალი ხარისხით. მშნებლობისას მომუშავე პერსონალი იყენებს დამცავ ტანსაცმელსა და აღჭურვილობას, რათა დაცული იყოს

სერვისები

კომპოსტირების აპარატი

კომპანიას შეუძლია მიიღოს საკვები ნარჩენი, რომელშიც სხვადასხვა ხასიათის შემადგენლობებია. ნარჩენი გადამუშავდება სპეციალური აპარატის და დანამატების მეშვეობით, რის შემგომაც შესაძლებელია მისი გამოყენება მიწის რეკულტივაციის და აღდგენის/გამოცოცხლების

სერვისები

საშრედერო აპარატი

ნარჩენების მინიმიზაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკაა ნარჩენების მართვის პროცესში. შრედერის აპარატი უზრუნველყოფს პლასტმასის, ქაღალდის, რეზინის და სხვა ნარჩენების დაფქვა-დაქუცმაცებას. აპარატი დაპროექტებულია იმ მიზნით, რომ მოახდინოს ნარჩენების

სერვისები

სამედიცინო ნარჩენების განადგურება

სამედიცინო ნარჩენები მოიცავს ყველა სახის ნარჩენებს, რაც წარმოიქმნება სამედიცინო დაწესებულებების, სამედიცინო და ვეტერინარული ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, მზრუნველობის დაწესებულებების, ფარმაცევტული საწარმოებისა და საწყობების მიერ. ვეტერინარულ

სერვისები

გლაიკოლის / ანტიფრიზის აღდგენა

კომპანია სანიტარს გააჩნია ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია აღადგინოს გლაიკოლი/გამოყენებული ანტიფრიზი. პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს: პირველ ეტაპზე ხდება ლაბორატორიული ანალიზის აღება, რათა მოხდეს წყლის შემცველობის დადგენა და ამის

სერვისები

მყარი რეციკლირებადი ნარჩენი

კომპანია სანიტარი ახდენს მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებასა და სეგრეგაციას ნარჩენის სეპარაციის უბანზე. მიღებული ნარჩენიდან ხდება მეტალის, ქაღალდის, პლასტამასის, შუშის და სხვა არასახიფათო ნარჩენის გამოცალკევება, რათა შემდგომში

სიახლეები

განახლებადი ენერგია – ქარი

განახლებად ენერგო წყაროებს შორის ქარის ენერგია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია სუფთა ელექტრო ენერგიის მიღებისათვის, თუმცა არსებობს რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც მომხმარებელთა კრიტიკას იწვევს, კერძოდ: ხმაური, ქარის ნაკადის არასტაბილურობა

სიახლეები

განახლებადი ენერგია – მზე

ეკოლოგიურად სუფთა ენერგიის წარმოება და მოხმარება თანამედროვე მსოფლიოს მოთხოვნას წარმოადგენს. შესაბამისად მეცნიერები ცდილობენ დახვეწონ ტექნოლოგიები დიზაინისა და პროდუქტიულობის თვალსაზრისით. ამის კარგი მაგალითია მზის პანელი “სმარტფლოვერი” (Smartflower).

სიახლეები

ჰაერის დაბინძურების პრევენციული ღონისძიბები

  მსოფლიოში ყველაზე დიდ გარემოსდაცვით პრობლემას ჰაერის დაბინძურება წარმოადგენს. ხშირად ყურადღებას ჰაერის გარე დაბინძურებაზე ვამახვილებთ, მაგრამ კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ ჯანმრთელობისთვის გაცილებით საზიანოა შიდა ჰაერის

სერვისები

გადაზიდვის სერვისი

სანიტარი გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის და მოცულობის ტვირთის გადაზიდვას საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. ამისთვის კომპანიას გააჩნია სპეცილიზირებული ავტო-პარკი, რაც მოიაზრებს 10, 15, 20 კუბიან თვითმცლელებს, ჰიაბებს (სატვირთო