პოლიტიკა

პოლიტიკა

კანონმდებლობა

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის წესები, კერძოდ, ნარჩენების წარმომქმნელებისათვის, ნარჩენების მფლობელებისათვის, ნარჩენების გადამზიდველებისათვის და ოპერატპორებისათვის დადგენილია ის ახალი ვალდებულებები, რაც დაკავშირებულია ნარჩენების

პოლიტიკა

ნებართვები

კომპანია სანიტარი საქმიანობას ორ ობიექტზე ეწევა.  საქმიანობის განხორციელებისთვის გარემოს დაცვის სამინისტროსგან სპეციალური ნებართვები აქვს აღებული. ამ ნებართვების საფუძელზე გაწერილია მოთხოვნები, რომლებიც კომპანიას სპეციალური ნორმების დაცვასა

პოლიტიკა

კომპანიის პოლიტიკა

შპს „სანიტარს“ შემუშავებული აქვს გარემოსდაცვით, სოციალური და გენდერული პოლიტიკა და მათ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩვენი მიზანია შიდა სისტემის მეტად გაჯანსაღება და პროცესების სწორად წარმართვა. მიღებული