კანონმდებლობა

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის წესები, კერძოდ, ნარჩენების წარმომქმნელებისათვის, ნარჩენების მფლობელებისათვის, ნარჩენების გადამზიდველებისათვის და ოპერატპორებისათვის დადგენილია ის ახალი ვალდებულებები, რაც დაკავშირებულია ნარჩენების შეგროვებასთან, დროებითი შენახვასთან, წინასწარ დამუშავებასთან, ტრანსპორტირებასთან, აღდგენასა და განთავსებასთან, ასევე ამ საქმიანობების, ღონისძიებებისა და ოპერაციების ზედამხედველობასთან და ნარჩენების განთავსების ობიექტების შემდგომ მოვლასთან. დაწვრილებით „კანონმდებლობა“

კომპანიის პოლიტიკა

შპს „სანიტარს“ შემუშავებული აქვს გარემოსდაცვით, სოციალური და გენდერული პოლიტიკა და მათ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩვენი მიზანია შიდა სისტემის მეტად გაჯანსაღება და პროცესების სწორად წარმართვა. მიღებული გვაქვს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ემსახურება დამაბინძრელების შემცირებას და გარემო პირობების შენარჩუნებას პირვანდელ მდგომარეობაში. დაწვრილებით „კომპანიის პოლიტიკა“