გარემოს დაცვითი

შპს „სანიტარ“- ი მთელი საქართველოს მასშტაბით განხორციელებული აქვს მრვალი გარემოსდაცვითი პროექტი. მიღებული გვაქვს საერთაშორისო აისო (ISO 14001:2004) გარემოსდაცვითი სერთიფიკატი. საქართველოში აშენებული გვაქვს პირველი ევროპული სტანდარტების ნაგავსაყრელი.

2018 / მაისი: ჩამოწოლილი ზვავისგან გზის გაწმენდა

გზის გაწმენდითი სამუშაოების მართვის სერვისით უზრუნველყოფა

ადგილმდებარეობა: წალკიდან ბაკურიანის მიმართულებით, ტაბაწყურის მიმდებარე ტერიტორია;

კლიენტები: ბი-ფი (BP) საქართველო

2018 / მაისი: მცენარეების დარგვა, ტერიტორიის მოწყობა და შემდგომი მოვლა – ეტაპი II

ტერიტორიის გამწვანების და მოვლის სერვისით უზრუნველყოფა

ადგილმდებარეობა: თეთრიწყარო, პიესჯი 2-ის ახალი კემპის ტერიტორია;

კლიენტები: ბი-ფი (BP) საქართველო

2018 / აპრილი: გამწვანების პროექტი

ტერიტორიის მოვლა და მწვანე ნარგავების დარგვა

დაირგო 10 000 ძირი ნერგი

ადგილმდებარეობა: მარტყოფი

კლიენტი: რიჩ მეტალ გრუპი (RMG)

2014 – 2019: სამხრეთ კავკასიის მილსადენების გაფართოების პროექტი (SCPX Project)

ნარჩენების (სახიფათო/არასახიფათო) მართვის სერვისით უზრუნველყოფა

ადგილმდებარეობა: საქრთველოს სხვადასხვა რეგიონი;

კლიენტები: ბი-ფი საქართველო, გ/ს საიპენი-აზფენი, გ/ს ბეხტელ-ენკა;

2017 – 2020: ბაქო-სუფსის მილსადენის ჩანაცვლების პროექტი (WREP Replacement Project)

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი;

კლიენტები : ბი-პი საქართველო, აზფენი;

2012 – 2019: ნარჩენების მართვის სერვისი მილსადენების ოპერეიშენის დროს (BTC, SCP, GPC). სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების მართვის სერვისით უზრუნველყოფა

მდებარეობა: საქართველო

პროექტი: BTC, GPC & SCP Operations

კლიენტი: ბი-პი საქართველო

2017-2020: ნარჩენების მართვის სერვისით უზრუნველყოფა

კლიენტი: EU-ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში

დასრულებული

2010-2016: ნარჩენების მართვის სერვისით უზრუნველყოფა

კლიენტი: EU-ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში

2012-2016: სახიფათო ნარჩენების გაუნებელყოფა და უტილიზაცია

კლიერი : ამერიკული ლაბორატორია – CH2Mhill

2006-2012 ნარჩენების მართვის სერვისი მილსადენების ოპერეიშენის დროს (BTC, SCP, GPC). ადგილმდებარეობა: საქართველო

პროექტი: BTC, GPC & SCP Operations

კლიენტი: ბიპი-საქართველო

2007 – 2009: ნარჩენების დროებითი დასაწყოების სამშენებლო და საოპერაციო უბანი ადგილმდებარეობა: რუსთავი, საქართველო

პროექტი: BTC, GPC & SCP

კლიენტი: ბი-პი საქართველო

2006 – 2009: ნარჩენების აკუმულაციური ცენტრის მართვა პი-ეს-ჯი 1-ის ტერიტორიაზე. ადგილმდებარეობა: გარდაბანი, საქართველო

პროექტი: BTC, GPC & SCP

კლიენტი: ბიპი-საქართველო

2006: რუსთავის ცემენტის ქარხნის მომსახურება – ნავთობიანი წყლის და ნიადაგის შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი

პროექტი: რუსთავის ცემენტის ქარხანა

2006 – 2010: სახიფათო და არასხიფათო ნარჩენები შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება. მილსადენის შეკეთებისას ინდივიდუალური აღჭურვილობითა და ტექნიკით უზრუნველყოფა

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვდასხვა რეგიონი;

კლიენტი: Seacor გარემოსდაცვითი სერვისი

2005 – 2006: ნარჩენების ტრანპორტირებისა და განთავსების სერვისი უზრულვეყოფა

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონები

პროექტი: BTC, GPC & SCP

კლიენტი: ბი-პი საქართველო

2004-2008: დაბინძურებული წყლის შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება გარდაბნის მუნიციპალურ ნაგებობაში

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი

კლიენტი: ბი-პი საქართველო

2006 – 2007: მწვანე საფარის აღდგენა

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი

პროექტი: : BTC & SCP ROW Restoration

კლიენტი: ბი-პი საქართველო

2003 – 2006: სასმელი წყალზე ნიმუშის აღება და ანალიზი

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა რეგიონი

პროექტი: ბაქო-თილისი-ჯეიჰანის მილსადენები

კლიენტი: ბაქო-თილისი-ჯეიჰანის მილსადენები

2003 – 2006:ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება პი-ეს-ჯი გარდაბნის არეაზე.

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორია

პროექტი: ბაქო-თილისი-ჯეიჰანის მილსადენი

კლიენტი: გ/ს ამეკ სპიკაფაგ-პეტროფაგი

2003 – 2004: პარაზიტების კონტროლის სერვისის უზრუნველყოფა

ადგილმდებარეობა: კრწანისი, საქართველო

პროექტი: საქართველოს მატარებელისა და აღჭურვილობის პროგრამა

2000 – 2002: ციანიდის ცარიელი დოლების შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება

ადგილმდებარეობა: ბოლნისი, საქართველო

პროექტი: ავსტრალიის ოქროს სამთამადნო პროექტი

1999: გასუფთავება და მოვლა წყლის გამწმენდი ნაგებობიდან

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვადასხვა ტერიტორია

კლიენტი: GPC ოპერაციევი

კლიენტი: ბი-პი საქართველო

1998 – 2003: საყოფაცხოვრებო და სახიფათო ნარჩენის შეგროვება, ტრანსპორტირება და განთავსება

ადგილმდებარეობა: საქართველოს სხვდასხვა რეგიონი

პროექტი: GPC ოპერაციები

კლიენტი: შპს „ძელქვა“

ტერიტორიის გაკაფვა მალჩერით