სერვისები

სერვისები

დაბინძურებული მიწის ბიორემედიაცია

ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგის გაწმენდისთვის, სანიტარის ბაზაზე შექმინილია სპეციალური მოედანი, სადაც ხდება განთავსება და შემდეგ სპეციალური ქიმიური მინარევებით მისი გასუფთავება. ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის პროცესი შედგება

სერვისები

ლუმინისცენტური ნათურების განადგურება

სახიფათო ნარჩენები საშიშია გარემოსთვის და ადამიანისთვის. არის რიგი მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავენ ისეთ სახიფათო ნივთიერებებს, როგორიცაა ვერცხლისწყალი. შპს „სანიტარს“ გააჩნია დანდგარი, რომელსაც შეუძლია ფლუროსცენციულ ნათურებში არსებული

სერვისები

ნარჩენების განთავსებისა და დაღვრის საწინააღმდეგო საშუალებები

საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად აუცილებელია ნარჩენების დახარისხებისას გამოიყენებულ იქნეს სპეციალური ყუთები/ურნები. კომპანია „სანიტარს“ აქვს სხვადასხვა ტიპის ურნები სხვადასხვა სახის ნარჩენების განსათავსებლად. ასევე სპეციალურად

სერვისები

ბიოტუალეტების სერვისი

კომპანია სანიტარი მთელი საქართველოს მასშტაბით მაღალი ხარისხის პორტატული და სტაციანალური ბიოტუალეტებით მომსახურებას გთავაზობთ.. მომსახურეობაში შედის როგორც საერთაშორისო სტანდარტის ბიოტუალეტების ნებისმიერ ადგილზე მიწოდება, ასევე მომსახურეობის სერვისი

სერვისები

სახიფათო ნარჩენის ინსინერაცია / განთავსება

სახიფათო ნარჩენი საყოფაცხოვრებო ნარჩენთან შედარებით ბევრად საშიშია, რადგან ის შეიცავს სხვადასხვა სახის ქიმიურ და ტოქსიკურ დამაბინძურებლებს. მან შეიძლება გამოიწვიოს გარემოს დაბინძურება, ცოცხალი ორგანიზმების დაავადება და

სერვისები

დაბინძურებული წყლის გაწმენდა / ტრანსპორტირება

კომპანია სანიტარს გააჩნია სპეციალური ავზები, სადაც ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული წყალი იწმინდება და ასევე ჩვენ შეგვიძ₾ია თხევდი ნარჩენის ტრანსპორტირება. ქიმიური ნივთიერებით დაბინძრებული წყლის ტექნოლოგიური პროცესი მოიცავს

სერვისები

სამშენებლო და ინერტული ნარჩენი

კომპანია სანიტარი გაიტანს თქვენი ტერიტორიიდან სამშენებლო მასალებს, სეგრეგაციის უბანზე დაამუშავებს, გამოაცლის სხვა შემადგენელ ნარჩენებს, რის შემდეგაც სპეციალურად სამშენებლო და ინერტული ნარჩენების უბანზე განათავსებს.

სერვისები

ტერიტორიის აღდგენა / დათესვა და მოვლა

ტერიტორიების მოსუფთავებისთვის, გამწვანებისთვის და ხეების დარგვისთვის კომპანიას გამოყოფილი ყავს დატრეინინგებული ჯგუფი, რომელიც ბევრი წელია ამ მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის მაღალკვალიფიციური კონსულტანტები/ბოტანიკოსები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამუშაოს მაღალი

სერვისები

ტერიტორიის გაკაფვა / გასუფთავება, ხის ჭრა

არასასურველი მცენარეებისგან ტერიტორიის გაკაფვა / გასუფთავება კომპანიის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს. სამუშაოები სუფთად და მაღალი ხარისხით სრულდება; ამისთვის გამოყოფილია დატრენინგებული ჯგუფი, რომლებიც ატარებენ სპეციალურ დამცავ აღჭურვილობასა

სერვისები

ტექნიკური წყლის მიწოდება / ტერიტორიის მორწყვა

ჩვენს ბაზაზე არსებული ტრანპორტირების მრავალფეროვნება ჩვენი სერვისების მრავალფეროვნებითაა განპირობებული. სპეციალური წყლის გადასატანი ტრანპორტით როგორც ტექნიკური წყლის მოწოდება, ასევე სხვადასხვა ტიპის საფარის მორწყვაა შესაძლებელი.

სერვისები

ელექტრო მოწყობილობების ნარჩენი

კომპანია სანიტარი გთავაზობთ ელექტრონული მოწყობილობების გატანის სერვისს. ხდება ნარჩენის დაშლა, სახიფათო ნარჩენებისგან გამოთავისუფლება და დახარისხება. ამის შემდეგ ხდება ელექტონული ნარჩენის დასაწყობება, რომელიც შემდგომში გადაეცემა შემგროვებელ

სერვისები

სამშენებლო სამუშაოები

კომპანია სანიტრს ჰყავს სპეცილური ჯგუფი, რომელიც აშენებს კონსტრუქციებს საერთაშორისო სტანდარტის დაცვითა და მაღალი ხარისხით. მშნებლობისას მომუშავე პერსონალი იყენებს დამცავ ტანსაცმელსა და აღჭურვილობას, რათა დაცული იყოს

სერვისები

კომპოსტირების აპარატი

კომპანიას შეუძლია მიიღოს საკვები ნარჩენი, რომელშიც სხვადასხვა ხასიათის შემადგენლობებია. ნარჩენი გადამუშავდება სპეციალური აპარატის და დანამატების მეშვეობით, რის შემგომაც შესაძლებელია მისი გამოყენება მიწის რეკულტივაციის და აღდგენის/გამოცოცხლების

სერვისები

საშრედერო აპარატი

ნარჩენების მინიმიზაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკაა ნარჩენების მართვის პროცესში. შრედერის აპარატი უზრუნველყოფს პლასტმასის, ქაღალდის, რეზინის და სხვა ნარჩენების დაფქვა-დაქუცმაცებას. აპარატი დაპროექტებულია იმ მიზნით, რომ მოახდინოს ნარჩენების

სერვისები

სამედიცინო ნარჩენების განადგურება

სამედიცინო ნარჩენები მოიცავს ყველა სახის ნარჩენებს, რაც წარმოიქმნება სამედიცინო დაწესებულებების, სამედიცინო და ვეტერინარული ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, მზრუნველობის დაწესებულებების, ფარმაცევტული საწარმოებისა და საწყობების მიერ. ვეტერინარულ

სერვისები

გლაიკოლის / ანტიფრიზის აღდგენა

კომპანია სანიტარს გააჩნია ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია აღადგინოს გლაიკოლი/გამოყენებული ანტიფრიზი. პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს: პირველ ეტაპზე ხდება ლაბორატორიული ანალიზის აღება, რათა მოხდეს წყლის შემცველობის დადგენა და ამის

სერვისები

მყარი რეციკლირებადი ნარჩენი

კომპანია სანიტარი ახდენს მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებასა და სეგრეგაციას ნარჩენის სეპარაციის უბანზე. მიღებული ნარჩენიდან ხდება მეტალის, ქაღალდის, პლასტამასის, შუშის და სხვა არასახიფათო ნარჩენის გამოცალკევება, რათა შემდგომში

სერვისები

გადაზიდვის სერვისი

სანიტარი გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის და მოცულობის ტვირთის გადაზიდვას საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. ამისთვის კომპანიას გააჩნია სპეცილიზირებული ავტო-პარკი, რაც მოიაზრებს 10, 15, 20 კუბიან თვითმცლელებს, ჰიაბებს (სატვირთო