Asset 2

სერვისები

Uncategorized @ka-ge

დაბინძურებული მიწის ბიორემედიაცია

ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგის გაწმენდისთვის, სანიტარის ბაზაზე შექმინილია სპეციალური მოედანი, სადაც ხდება განთავსება და შემდეგ სპეციალური ქიმიური მინარევებით მისი გასუფთავება. ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგების ბიორემედიაციის პროცესი შედგება

Uncategorized @ka-ge

ლუმინისცენტური ნათურების განადგურება

სახიფათო ნარჩენები საშიშია გარემოსთვის და ადამიანისთვის. არის რიგი მოწყობილობები, რომლებიც შეიცავენ ისეთ სახიფათო ნივთიერებებს, როგორიცაა ვერცხლისწყალი. შპს „სანიტარს“ გააჩნია დანდგარი, რომელსაც შეუძლია ფლუროსცენციულ ნათურებში არსებული

Uncategorized @ka-ge

ნარჩენების განთავსებისა და დაღვრის საწინააღმდეგო საშუალებები

საქართველოს კანონმდებლობით და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად აუცილებელია ნარჩენების დახარისხებისას გამოიყენებულ იქნეს სპეციალური ყუთები/ურნები. კომპანია „სანიტარს“ აქვს სხვადასხვა ტიპის ურნები სხვადასხვა სახის ნარჩენების განსათავსებლად. ასევე სპეციალურად

Uncategorized @ka-ge

ბიოტუალეტების სერვისი

კომპანია სანიტარი მთელი საქართველოს მასშტაბით მაღალი ხარისხის პორტატული და სტაციანალური ბიოტუალეტებით მომსახურებას გთავაზობთ.. მომსახურეობაში შედის როგორც საერთაშორისო სტანდარტის ბიოტუალეტების ნებისმიერ ადგილზე მიწოდება, ასევე მომსახურეობის სერვისი

Uncategorized @ka-ge

სახიფათო ნარჩენის ინსინერაცია / განთავსება

სახიფათო ნარჩენი საყოფაცხოვრებო ნარჩენთან შედარებით ბევრად საშიშია, რადგან ის შეიცავს სხვადასხვა სახის ქიმიურ და ტოქსიკურ დამაბინძურებლებს. მან შეიძლება გამოიწვიოს გარემოს დაბინძურება, ცოცხალი ორგანიზმების დაავადება და

Uncategorized @ka-ge

დაბინძურებული წყლის გაწმენდა / ტრანსპორტირება

კომპანია სანიტარს გააჩნია სპეციალური ავზები, სადაც ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული წყალი იწმინდება და ასევე ჩვენ შეგვიძ₾ია თხევდი ნარჩენის ტრანსპორტირება. ქიმიური ნივთიერებით დაბინძრებული წყლის ტექნოლოგიური პროცესი მოიცავს

Uncategorized @ka-ge

სამშენებლო და ინერტული ნარჩენი

კომპანია სანიტარი გაიტანს თქვენი ტერიტორიიდან სამშენებლო მასალებს, სეგრეგაციის უბანზე დაამუშავებს, გამოაცლის სხვა შემადგენელ ნარჩენებს, რის შემდეგაც სპეციალურად სამშენებლო და ინერტული ნარჩენების უბანზე განათავსებს.

Uncategorized @ka-ge

ტერიტორიის აღდგენა / დათესვა და მოვლა

ტერიტორიების მოსუფთავებისთვის, გამწვანებისთვის და ხეების დარგვისთვის კომპანიას გამოყოფილი ყავს დატრეინინგებული ჯგუფი, რომელიც ბევრი წელია ამ მიმართულებით მუშაობს, მათ შორის მაღალკვალიფიციური კონსულტანტები/ბოტანიკოსები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამუშაოს მაღალი

Uncategorized @ka-ge

ტერიტორიის გაკაფვა / გასუფთავება, ხის ჭრა

არასასურველი მცენარეებისგან ტერიტორიის გაკაფვა / გასუფთავება კომპანიის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს. სამუშაოები სუფთად და მაღალი ხარისხით სრულდება; ამისთვის გამოყოფილია დატრენინგებული ჯგუფი, რომლებიც ატარებენ სპეციალურ დამცავ აღჭურვილობასა

Uncategorized @ka-ge

ტექნიკური წყლის მიწოდება / ტერიტორიის მორწყვა

ჩვენს ბაზაზე არსებული ტრანპორტირების მრავალფეროვნება ჩვენი სერვისების მრავალფეროვნებითაა განპირობებული. სპეციალური წყლის გადასატანი ტრანპორტით როგორც ტექნიკური წყლის მოწოდება, ასევე სხვადასხვა ტიპის საფარის მორწყვაა შესაძლებელი.

Uncategorized @ka-ge

ელექტრო მოწყობილობების ნარჩენი

კომპანია სანიტარი გთავაზობთ ელექტრონული მოწყობილობების გატანის სერვისს. ხდება ნარჩენის დაშლა, სახიფათო ნარჩენებისგან გამოთავისუფლება და დახარისხება. ამის შემდეგ ხდება ელექტონული ნარჩენის დასაწყობება, რომელიც შემდგომში გადაეცემა შემგროვებელ

Uncategorized @ka-ge

სამშენებლო სამუშაოები

კომპანია სანიტრს ჰყავს სპეცილური ჯგუფი, რომელიც აშენებს კონსტრუქციებს საერთაშორისო სტანდარტის დაცვითა და მაღალი ხარისხით. მშნებლობისას მომუშავე პერსონალი იყენებს დამცავ ტანსაცმელსა და აღჭურვილობას, რათა დაცული იყოს

Uncategorized @ka-ge

კომპოსტირების აპარატი

კომპანიას შეუძლია მიიღოს საკვები ნარჩენი, რომელშიც სხვადასხვა ხასიათის შემადგენლობებია. ნარჩენი გადამუშავდება სპეციალური აპარატის და დანამატების მეშვეობით, რის შემგომაც შესაძლებელია მისი გამოყენება მიწის რეკულტივაციის და აღდგენის/გამოცოცხლების

Uncategorized @ka-ge

საშრედერო აპარატი

ნარჩენების მინიმიზაცია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრაქტიკაა ნარჩენების მართვის პროცესში. შრედერის აპარატი უზრუნველყოფს პლასტმასის, ქაღალდის, რეზინის და სხვა ნარჩენების დაფქვა-დაქუცმაცებას. აპარატი დაპროექტებულია იმ მიზნით, რომ მოახდინოს ნარჩენების

Uncategorized @ka-ge

სამედიცინო ნარჩენების განადგურება

სამედიცინო ნარჩენები მოიცავს ყველა სახის ნარჩენებს, რაც წარმოიქმნება სამედიცინო დაწესებულებების, სამედიცინო და ვეტერინარული ლაბორატორიების, სამედიცინო კვლევითი ცენტრების, მზრუნველობის დაწესებულებების, ფარმაცევტული საწარმოებისა და საწყობების მიერ. ვეტერინარულ

Uncategorized @ka-ge

გლაიკოლის / ანტიფრიზის აღდგენა

კომპანია სანიტარს გააჩნია ტექნოლოგია, რომელსაც შეუძლია აღადგინოს გლაიკოლი/გამოყენებული ანტიფრიზი. პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს: პირველ ეტაპზე ხდება ლაბორატორიული ანალიზის აღება, რათა მოხდეს წყლის შემცველობის დადგენა და ამის

Uncategorized @ka-ge

მყარი რეციკლირებადი ნარჩენი

კომპანია სანიტარი ახდენს მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებასა და სეგრეგაციას ნარჩენის სეპარაციის უბანზე. მიღებული ნარჩენიდან ხდება მეტალის, ქაღალდის, პლასტამასის, შუშის და სხვა არასახიფათო ნარჩენის გამოცალკევება, რათა შემდგომში

Uncategorized @ka-ge

გადაზიდვის სერვისი

სანიტარი გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის და მოცულობის ტვირთის გადაზიდვას საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში. ამისთვის კომპანიას გააჩნია სპეცილიზირებული ავტო-პარკი, რაც მოიაზრებს 10, 15, 20 კუბიან თვითმცლელებს, ჰიაბებს (სატვირთო