კანონმდებლობა

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულია ნარჩენების მართვის წესები, კერძოდ, ნარჩენების წარმომქმნელებისათვის, ნარჩენების მფლობელებისათვის, ნარჩენების გადამზიდველებისათვის და ოპერატპორებისათვის დადგენილია ის ახალი ვალდებულებები, რაც დაკავშირებულია ნარჩენების შეგროვებასთან, დროებითი შენახვასთან, წინასწარ დამუშავებასთან, ტრანსპორტირებასთან, აღდგენასა და განთავსებასთან, ასევე ამ საქმიანობების, ღონისძიებებისა და ოპერაციების ზედამხედველობასთან და ნარჩენების განთავსების ობიექტების შემდგომ მოვლასთან. დაწვრილებით „კანონმდებლობა“

ნებართვები

კომპანია სანიტარი საქმიანობას ორ ობიექტზე ეწევა.  საქმიანობის განხორციელებისთვის გარემოს დაცვის სამინისტროსგან სპეციალური ნებართვები აქვს აღებული. ამ ნებართვების საფუძელზე გაწერილია მოთხოვნები, რომლებიც კომპანიას სპეციალური ნორმების დაცვასა და კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციაში ყოფნას ავალდებულებს. შესაბამისად ვცდილობთ მეტად მკაცრი პოლიტიკა გავატაროთ ამ მიმართულებით. დაწვრილებით „ნებართვები“

კომპანიის პოლიტიკა

შპს „სანიტარს“ შემუშავებული აქვს გარემოსდაცვით, სოციალური და გენდერული პოლიტიკა და მათ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ჩვენი მიზანია შიდა სისტემის მეტად გაჯანსაღება და პროცესების სწორად წარმართვა. მიღებული გვაქვს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც ემსახურება დამაბინძრელების შემცირებას და გარემო პირობების შენარჩუნებას პირვანდელ მდგომარეობაში. დაწვრილებით „კომპანიის პოლიტიკა“